Loading Events

« All Events

Home Electrification Webinar Series: Avoiding Electric Panel Upgrades

June 18 @ 6:00 pm - 7:30 pm

- Free

Presenter: Sean Armstrong, Managing Principal of Redwood Energy

The City of San José, in partnership with Redwood Energy, is holding a series of webinars to educate residents, contractors, developers, property owners and managers on a variety of electrification topics. This is Webinar 5: Avoiding Electric Panel Upgrades.

This webinar will cover how to electrify your home without having to upgrade your electric panel. Home electrification can sometimes trigger an electric utility service upgrade, which can cost $2,500 – $30,000 and take 2 – 18 months to complete. Come learn how to avoid an upgrade with energy efficiency, 120V appliances, clipping solar inverters, and load balancing “smart” plugs, subpanels, and whole house panels. With a little planning you can save a great deal of time and money.

Recommended Audiences: Single and multi-family homeowners, property managers, developers, contractors

This webinar will be conducted in English, with simultaneous interpretation services provided in Spanish and Vietnamese to accommodate your language preference.

Please RSVP to register for this virtual event. For a list of dates and times for other webinars in series, please visit our webpage: SJEnvironment.org/EnergyTrainings. For language interpretation services or to arrange an accommodation under the Americans with Disabilities Act for participation in this public meeting, please email ClimateSmart@sanjoseca.gov.

Serie de seminarios web sobre electrificación de viviendas de la Ciudad de San José: Evitar las actualizaciones de los paneles eléctricos

18 de junio de 2024 de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

Presentador Sean Armstrong, director ejecutivo de Redwood Energy

La Ciudad de San José, en asociación con Redwood Energy, está llevando a cabo una serie de seminarios web para educar a residentes, contratistas, desarrolladores, propietarios y administradores sobre una variedad de temas de electrificación. Este es el seminario web 5: Evitar las actualizaciones de los paneles eléctricos

Este seminario web abarcará cómo electrificar su hogar sin tener que actualizar su panel eléctrico. A veces, la electrificación de viviendas puede necesitar una actualización del servicio eléctrico, que puede costar entre $2,500 y $30,000 y tardar entre 2 y 18 meses en completarse. Aprenda cómo evitar una actualización con eficiencia energética, electrodomésticos de 120 V, inversores solares con recorte y enchufes, subpaneles y paneles “inteligentes” para todo el hogar con equilibrio de carga. Con un poco de planificación, puede ahorrar mucho tiempo y dinero.

Audiencias recomendadas: Residentes administradores de propiedades, desarrolladores, contratistas de viviendas unifamiliares y multifamiliares

Este seminario web se llevará a cabo en inglés, con servicios de interpretación simultánea en español y vietnamita para adaptarse a su preferencia de idioma.

Confirme su asistencia para registrarse en este evento virtual. Para obtener una lista de las fechas y horas de otros seminarios web de la serie, visite nuestra página web: SJEnvironment.org/EnergyTrainings. Para obtener servicios de interpretación de idiomas o para organizar una adaptación en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades para participar en esta reunión pública, envíe un correo electrónico a ClimateSmart@sanjoseca.gov.

Chuỗi Hội Thảo Trên Mạng Về Điện Khí Hóa Tại Nhà Của Thành Phố San José: Tránh Nâng Cấp Hệ Thống Điện

Ngày 18 Tháng Sáu năm 2024, từ 6-7:30 tối

Người Trình Bày: Sean Armstrong, Giám Đốc Quản Lý Của Redwood Energy

Thành phố San José, hợp tác với Redwood Energy, đang tổ chức một loạt hội thảo trên mạng để hướng dẫn người dân, nhà thầu, nhà phát triển, chủ sở hữu tài sản và người quản lý về nhiều chủ đề điện khí hóa. Đây là Hội Thảo Trên Mạng 5: Tránh Nâng Cấp Hệ Thống Điện.

Hội thảo trên mạng này sẽ đề cập đến cách cung cấp điện cho ngôi nhà của quý vị mà không cần phải nâng cấp hệ thống điện. Việc điện khí hóa tại nhà đôi khi có thể kích hoạt việc nâng cấp dịch vụ tiện ích điện, có thể tốn từ 2.500 – 30.000 USD và mất 2 – 18 tháng để hoàn thành. Hãy đến tìm hiểu cách tránh nâng cấp với hiệu suất năng lượng, thiết bị 120V, cắt bộ biến tần năng lượng mặt trời và phích cắm, bảng điều khiển phụ và bảng điều khiển toàn bộ ngôi nhà “thông minh” cân bằng tải. Với một chút lên kế hoạch, quý vị có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Đối tượng khán giả được đề xuất: Chủ nhà riêng lẻ và nhà gồm nhiều hộ gia đình, người quản lý tài sản, nhà phát triển, nhà thầu

Hội thảo trên mạng này sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, với các dịch vụ phiên dịch đồng thời được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt để đáp ứng tùy chọn ngôn ngữ của quý vị.

Vui lòng xác nhận (RSVP) đăng ký sự kiện trực tuyến này. Để biết danh sách ngày và giờ của các chuỗi hội thảo trên mạng khác, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi: SJEnvironment.org/EnergyTrainings. Để biết các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ hoặc để sắp xếp hỗ trợ theo Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, hoặc ADA) để tham gia cuộc họp công khai này, vui lòng gửi email đến ClimateSmart@sanjoseca.gov.

Venue

Webinar

Organizer

Climate Smart San José

Venue

Webinar

Organizer

Climate Smart San José