Loading Events

« All Events

Home Electrification Webinar Series: Residential Electrification Incentives and Rebates

May 21 @ 6:00 pm - 7:30 pm

- Free

Presenter: Sean Armstrong, Managing Principal of Redwood Energy

The City of San José, in partnership with Redwood Energy, is holding a series of webinars to educate residents, contractors, developers, property owners and managers on a variety of electrification topics. This is Webinar 2: Residential Electrification Incentives and Rebates.

This webinar will discuss the available rebates for house and apartment electrification, solar, back-up batteries, and electric vehicle chargers. It will cover a variety of building type case studies to show how you can get money from all the available local, state, and federal rebates and incentives to help you decarbonize on a budget.

Recommended Audiences: Multifamily and single-family residents, property owners, property managers, developers (including affordable housing), contractors

This webinar will be conducted in English, with simultaneous interpretation services provided in Spanish and Vietnamese to accommodate your language preference.

Please RSVP to register for this virtual event. For a list of dates and times for other webinars in series, please visit our webpage: SJEnvironment.org/EnergyTrainings. For language interpretation services or to arrange an accommodation under the Americans with Disabilities Act for participation in this public meeting, please email ClimateSmart@sanjoseca.gov.

Serie de seminarios web sobre electrificación de viviendas de la Ciudad de San José: Incentivos y reembolsos de electrificación residencial

21 de mayo de 2024 de 6:00 p. m. a 7:30 p. m.

Presentador Sean Armstrong, director ejecutivo de Redwood Energy

La Ciudad de San José, en asociación con Redwood Energy, está llevando a cabo una serie de seminarios web para educar a residentes, contratistas, desarrolladores, propietarios y administradores sobre una variedad de temas de electrificación. Este es el seminario web 2: Incentivos y reembolsos de electrificación residencial

Este seminario web tratará sobre los reembolsos disponibles para la electrificación de viviendas y apartamentos, la energía solar, las baterías de reserva y los cargadores de vehículos eléctricos. Abarcará una variedad de estudios de casos sobre distintos tipos de edificios para mostrar cómo puede obtener dinero de todos los reembolsos e incentivos locales, estatales y federales disponibles para ayudarlo a descarbonizar dentro de un presupuesto.

Audiencias recomendadas: Residentes, propietarios, administradores de propiedades, desarrolladores (incluidas viviendas asequibles), contratistas de viviendas multifamiliares y unifamiliares

Este seminario web se llevará a cabo en inglés, con servicios de interpretación simultánea en español y vietnamita para adaptarse a su preferencia de idioma.

Confirme su asistencia para registrarse en este evento virtual. Para obtener una lista de las fechas y horas de otros seminarios web de la serie, visite nuestra página web: SJEnvironment.org/EnergyTrainings. Para obtener servicios de interpretación de idiomas o para organizar una adaptación en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades para participar en esta reunión pública, envíe un correo electrónico a ClimateSmart@sanjoseca.gov.

Chuỗi Hội Thảo Trên Mạng Về Điện Khí Hóa Tại Nhà Của Thành Phố San José: Ưu Đãi Và Giảm Giá Điện Khí Hóa Khu Dân Cư

Ngày 21 Tháng Năm năm 2024, từ 6-7:30 tối

Người Trình Bày: Sean Armstrong, Giám Đốc Quản Lý Của Redwood Energy

Thành phố San José, hợp tác với Redwood Energy, đang tổ chức một loạt hội thảo trên mạng để hướng dẫn người dân, nhà thầu, nhà phát triển, chủ sở hữu tài sản và người quản lý về nhiều chủ đề điện khí hóa. Đây là Hội Thảo Trên Mạng 2: Ưu Đãi Và Giảm Giá Điện Khí Hóa Khu Dân Cư.

Hội thảo trên mạng này sẽ thảo luận về các khoản giảm giá hiện có cho điện khí hóa nhà ở và căn hộ, năng lượng mặt trời, pin dự phòng và bộ sạc xe điện. Buổi hội thảo sẽ bao gồm nhiều nghiên cứu điển hình về loại tòa nhà để chỉ ra cách quý vị có thể nhận tiền từ tất cả các khoản giảm giá và khuyến khích có sẵn của địa phương, tiểu bang và liên bang để giúp quý vị khử cacbon trong ngân sách.

Đối tượng khán giả được đề xuất: Cư dân sống trong nhà gồm nhiều hộ gia đình và nhà ở riêng lẻ, chủ sở hữu tài sản, người quản lý tài sản, nhà phát triển (bao gồm cả nhà ở giá rẻ), nhà thầu

Hội thảo trên mạng này sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh, với các dịch vụ phiên dịch đồng thời được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt để đáp ứng tùy chọn ngôn ngữ của quý vị.

Vui lòng xác nhận (RSVP) đăng ký sự kiện trực tuyến này. Để biết danh sách ngày và giờ của các chuỗi hội thảo trên mạng khác, vui lòng truy cập trang mạng của chúng tôi: SJEnvironment.org/EnergyTrainings. Để biết các dịch vụ thông dịch ngôn ngữ hoặc để sắp xếp hỗ trợ theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ để tham gia cuộc họp công khai này, vui lòng gửi email đến ClimateSmart@sanjoseca.gov.

Organizer

Climate Smart San José

Organizer

Climate Smart San José