Các chương trình có thể giúp tiết kiệm tiền cho gia đình quý vị

Cư dân và doanh nghiệp ở San José có thể hội đủ điều kiện để nhận các chương trình giúp tiết kiệm hóa đơn điện, nâng cấp hiệu quả năng lượng trong nhà và giảm giá cho xe chạy bằng điện thông qua tài trợ của Tiểu Bang hoặc Liên bang. Tìm hiểu thêm về các chương trình này và xem nếu quý vị hội đủ điều kiện.

Discount Programs