Khai Thác Mặt Trời

Quý vị đang xem xét một hệ thống điện mặt trời và không biết nó có phù hợp với mình không? Đưa năng lượng mặt trời vào nhà quý vị là một quyết định tài chính quan trọng. Thực hiện theo từng bước hướng dẫn dưới đây và tham khảo Hướng Dẫn Bảo Vệ Người Tiêu Dùng của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC) để có quyết định đúng đắn cho ngôi nhà của quý vị và xem liệu quý vị có tiết kiệm được tiền không.

Goal 1 Solarpanels