Sự đa dạng và hòa nhập trong ngành năng lượng có tầm quan trọng đối với chúng tôi.

Đa dạng nhà cung cấp có tác động tích cực đến cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp đa dạng mà chúng tôi hợp tác đăng ký Chương Trình Đa Dạng Nhà Cung Cấp Của Ủy Ban Dịch Vụ Tiện Ích Công Cộng California (California Public Utilities Commission, CPUC). CPUC quản lý và giám sát sự đa dạng trong việc mua sắm của các công ty tiện ích của California. Các công ty tiện ích như San José Clean Energy báo cáo về tính đa dạng trong hoạt động mua sắm và đệ trình kế hoạch tăng cường sự đa dạng hàng năm.*

Diverse people's hands in circle

*Là một ban của Thành Phố San José, SJCE phải tuân theo Dự Luật 209 và không phân biệt đối xử hoặc dành sự ưu ái trên cơ sở chủng tộc, giới tính, dân tộc hoặc nguồn gốc quốc gia khi lựa chọn nhà cung cấp.