KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG

Vào ngày 21 tháng Sáu, 2018, Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California đã phê duyệt Quyết Định Thay Thế (“D.”)18-06-027 thông qua các Giải Pháp Thay Thế nhằm Thúc Đẩy Sản Xuất Năng Lượng Mặt Trời Phân Tán tại các Cộng Đồng Khó Khăn. Quyết định này đã thông qua ba chương trình mới nhằm thúc đẩy việc lắp đặt máy phát điện tái tạo cho các khách hàng dân cư ở các cộng đồng khó khăn (DAC), theo chỉ đạo của Cơ Quan Lập Pháp California trong Dự Luật Quốc Hội (AB) 327 (Perea), Thống kê năm 2013, chương 611. Căn cứ theo D.18-06-027, Cơ Quan Tổng Hợp Lựa Chọn Cộng Đồng (CCA) có thể phát triển và thực hiện các chương trình Biểu Thuế Xanh cho Cộng Đồng Khó Khăn (DAC-GT) và Biểu Thuế Xanh Năng Lượng Mặt Trời cho Cộng Đồng (CS-GT).

Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn là chương trình DAC-GT của Năng Lượng Sạch San José (SJCE). Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn giảm giá 20% trên hóa đơn tiền điện cho khách hàng dân cư sống tại DAC có thu nhập đạt theo tiêu chuẩn SJCE. Khách hàng nhận 100% điện mặt trời. Chương trình dành cho những khách hàng dân cư SJCE đáp ứng hai tiêu chí: (a) sống trong DAC và (b) đã ghi danh chương trình Trợ Giá Năng Lượng California (CARE) hoặc chương trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình (FERA). DAC được định nghĩa là 25% khu vực có điểm cao nhất tính theo CalEnviroScreen.

SJCE sẽ xác minh tính đủ điều kiện của khách hàng dựa trên địa chỉ tài khoản dịch vụ và tình trạng ghi danh CARE/FERA. Nếu khách hàng đủ điều kiện nhưng hiện không ghi danh các chương trình CARE hoặc FERA, họ sẽ được khuyến khích ghi danh các chương trình CARE/FERA thông qua quy trình ghi danh hiện có của PG&E. Sau khi tình trạng đủ điều kiện của khách hàng CARE/FERA được thiết lập, SJCE sẽ ghi danh khách hàng vào chương trình.

Khách hàng có thể tiếp tục tham gia chương trình vĩnh viễn, miễn là họ đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện được xác định ở trên. Những khách hàng không đủ điều kiện tham gia CARE hoặc FERA sẽ bị hủy ghi danh tham gia chương trình. Khách hàng có thể chuyển dịch vụ sử dụng điện đến một địa điểm mới và vẫn duy trì ghi danh sử dụng Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn miễn là khách hàng tiếp tục sống trong DAC và vẫn đáp ứng được tất cả các yêu cầu về tính đủ điều kiện khác.

Các khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời trên mái nhà (khách hàng chi trả theo mức giá của chương trình Đo Tổng Năng Lượng hay NEM) không đủ điều kiện tham gia chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn.

GHI DANH

Các khách hàng quan tâm đến việc ghi danh tham gia chương trình nên ghi danh trực tuyến, ghi danh qua thư gửi qua đường bưu điện (danh thiếp hồi âm) hoặc qua điện thoại. Các khách hàng đủ điều kiện sẽ được ghi danh theo tiêu chí ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi đạt công suất của chương trình (1,736 megawatt (MW). Nếu đến ngày 1 tháng Sáu, 2022 vẫn chưa đạt công suất của chương trình, SJCE sẽ bắt đầu lựa chọn ngẫu nhiên những khách hàng đủ điều kiện để ghi danh.

Khi khách hàng đã được ghi danh chuyển chỗ ở, hủy ghi danh hoặc không còn đủ điều kiện, các suất trong chương trình sẽ dành cho khách hàng mới. Do vậy, SJCE sẽ tiếp tục chấp nhận các đơn ghi danh sau ngày 1 tháng Sáu, 2022. Các khách hàng ghi danh sau ngày 1 tháng Sáu, 2022 sẽ được đưa vào một danh sách chờ và được ghi danh vào chương trình theo tiêu chí ai đến trước được phục vụ trước khi xuất hiện các suất trống. Những khách hàng trong danh sách chờ sẽ được ghi danh vào chương trình trước những khách hàng được chọn ngẫu nhiên.

Khách hàng sẽ nhận được một email hoặc thư thông báo tình trạng ghi danh của họ (tức là đã ghi danh, được đưa vào danh sách chờ hoặc không đủ điều kiện). Việc thể hiện ghi danh của khách hàng trong hóa đơn sẽ xuất hiện sau 1-2 chu kỳ tính hóa đơn, tùy thuộc vào khoảng thời gian kể từ ngày khách hàng ghi danh tham gia chương trình đến ngày đọc đồng hồ đo.

Khách hàng cũng sẽ được thông báo qua email hoặc thư nếu họ không đủ điều kiện tham gia chương trình và sẽ có khoảng thời gian gia hạn hai tháng để chứng minh lại tính đủ điều kiện của họ. SJCE sẽ giữ suất cho khách hàng trong chương trình trong khoảng thời gian gia hạn hai tháng này, nhưng họ sẽ không nhận được giảm giá 20%.

THANH TOÁN HÓA ĐƠN

Cách quý vị được lập hóa đơn và thanh toán hóa đơn của quý vị sẽ không thay đổi. Quý vị sẽ tiếp tục nhận được một hóa đơn hàng tháng từ PG&E bao gồm tất cả các khoản phí liên quan đến tiền điện. PG&E chuyển tiếp các khoản thanh toán sản xuất điện cho SJCE. PG&E sẽ tiếp tục tính phí truyền tải, phân phối, các chương trình hàng hóa công cộng và các khoản phí không liên quan đến phát điện khác bằng với mức phí mà PG&E tính cho những khách hàng không nhận được dịch vụ của SJCE.

Khách hàng ghi danh tham gia chương trình sẽ được giảm 20% phí phát điện, phí truyền tải và phân phối điện như các chi tiết được liệt kê trên trang SJCE trong hóa đơn của họ.

MỨC GIÁ

Mức giá phát điện của SJCE được quản lý với mục đích cung cấp điện sạch theo mức giá cạnh tranh. Bất kỳ thay đổi nào đối với mức giá sẽ được thông qua tại các cuộc họp công khai hợp lệ của Hội Đồng Thành Phố San José. PG&E tính phí Điều Chỉnh Chênh Lệch Phí Điện Năng (PCIA) hàng tháng cho khách hàng và đóng vai trò là đại lý thu Phụ Phí Nhượng Quyền Thương Mại, khoản này sẽ thanh toán cho việc PG&E có quyền sử dụng đường phố công cộng để đưa dịch vụ điện đến nhà hoặc cơ sở kinh doanh của quý vị. Vui lòng liên hệ với PG&E để biết thêm thông tin về các khoản phí này. SJCE đã bao gồm các khoản phí bổ sung này trong việc tính toán các mức giá cạnh tranh. Xem bảng giá SJCE trực tuyến tại SanJoseCleanEnergy.org/vi hoặc gọi 833-432-2454 để biết thêm thông tin. Các mức giá và so sánh chi phí này có thể thay đổi theo thời gian.

HỦY GHI DANH

Quý vị có thể yêu cầu hủy ghi danh tham gia chương trình bất kỳ lúc nào bằng cách gọi tới số 833-432-2454. Vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản PG&E của quý vị để chúng tôi xử lý yêu cầu. Không mất phí hủy ghi danh.

KHÔNG THAM GIA

Quý vị có thể yêu cầu lựa chọn không tham gia dịch vụ phát điện SJCE bằng cách gọi tới số 833-432-2454. Nếu quý vị chọn không tham gia dịch vụ SJCE, quý vị sẽ bị loại khỏi chương trình Mặt Trời Giá Rẻ Cho Bạn và sẽ không còn nhận được mức giảm giá 20%. Vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản PG&E của quý vị để chúng tôi xử lý yêu cầu không tham gia của quý vị. Không mất phí để chọn không tham gia. Xin lưu ý rằng nếu quý vị chọn không tham gia và quay lại sử dụng PG&E, quý vị sẽ không có tùy chọn sử dụng lại SJCE trong suốt cả năm và sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ của PG&E. Ngoài ra, PG&E yêu cầu khách hàng SJCE sử dụng một trong các tùy chọn sau để quay lại dịch vụ phát điện PG&E: Tùy chọn 1) Quay lại sử dụng dịch vụ phát điện PG&E vào cuối chu kỳ thanh toán hiện tại của quý vị theo mức giá chuyển đổi của PG&E trong khoảng thời gian sáu tháng và mức giá tiêu chuẩn sau đó; hoặc Tùy chọn 2) Quay lại sử dụng dịch vụ phát điện PG&E, sau sáu tháng thông báo theo mức giá tiêu chuẩn của PG&E. Để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của PG&E, hãy truy cập www.pge.com/cca. Tài khoản sẽ được chuyển vào ngày đọc công tơ điện và không được chuyển vào giữa chu kỳ thanh toán. Yêu cầu chọn không tham gia được tiếp nhận ít nhất 5 ngày trước ngày đọc công tơ điện của khách hàng sẽ được xử lý vào ngày đọc công tơ điện đó; tất cả các yêu cầu chọn không tham gia khác sẽ được xử lý vào ngày đọc công tơ điện tiếp theo. Những khách hàng từ chối hoặc ngừng nhận dịch vụ từ SJCE sẽ bị tính phí cho tất cả lượng điện SJCE đã sử dụng trước khi kết thúc dịch vụ điện SJCE. Không tính phí khởi động lại dịch vụ SJCE đối với những khách hàng muốn quay lại sử dụng dịch vụ SJCE sau khi chờ đợi cả năm sau khi chọn không tham gia.

KHÔNG THỂ THANH TOÁN

Những khách hàng của SJCE chưa thanh toán khoản nợ hiện tại của họ trong vòng 90 ngày sau khi nhận được thông báo quá hạn có thể coi là không còn muốn sử dụng dịch vụ điện do SJCE cung cấp nữa và muốn quay lại sử dụng dịch vụ điện của PG&E. Khách hàng của SJCE quay trở lại sử dụng điện của PG&E phải có trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản nợ chưa thanh toán cho SJCE.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Xin vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng về Năng Lượng Sạch San José hoặc liên hệ với chúng tôi theo số 833-432-2454.

San Jose Clean Energy | © 2024 City of San José. All Rights Reserved.