GHI DANH VÀO GREENVALUE

San José Clean Energy là nơi cung cấp dịch vụ phát điện mặc định của Thành Phố San José. Các trương mục trong khu vực dịch vụ của SJCE sẽ được tự động ghi danh vào dịch vụ phát điện GreenSource của SJCE, bắt đầu bằng các trương mục thành phố vào tháng Chín, 2018 và tư gia và doanh nghiệp trong thành phố vào tháng Hai, 2019. Người giữ trương mục có thể yêu cầu không tham gia.Thỏa thuận mua sản phẩm này được thực hiện trên căn bản hàng tháng và có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Khách hàng có thể chọn ghi danh vào dịch vụ phát điện GreenSource hoặc TotalGreen của SJCE bất cứ lúc nào.

MỨC GIÁ

Giá phát điện của Năng Lượng Sạch Của San José (SJCE) do Hội Đồng Thành Phố San José thiết lập và được quản lý với ý định cung cấp điện sạch hơn với mức giá cạnh tranh. Bất kỳ thay đổi nào đối với giá ở ngoài các thông số của Bộ Luật Thành Phố San José đoạn 26.40.020 (E) đều sẽ được thông qua tại các cuộc họp công cộng được thông báo đúng cách của Hội Đồng Thành Phố. PG&E tính phí Điều Chỉnh Chênh Lệch Phí Điện (Power Charge Indifference Adjustment, hay PCIA) hàng tháng cho khách hàng của SJCE và là cơ quan thâu Phụ Phí Hàng Hóa, trả cho quyền sử dụng đường xá công cộng của PG&E để đưa dịch vụ điện đến tư gia và doanh nghiệp của quý vị. Xin liên lạc PG&E để biết thêm thông tin về những chi phí này. SJCE đã tính toán những chi phí phụ trội này vào mức giá tính. Xem mức giá SJCE trực tuyến tại www.sanjosecleanenergy.org/vi hoặc gọi số 833-432-2454 để biết thêm thông tin. Những mức giá này và so sánh chi phí có thể thay đổi theo thời gian.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỢ GIÚP TÀI CHÁNH

Các chương trình trợ giúp tài chánh như CARE (California Alternate Rates for Energy), FERA (Family Electric Rate Assistance) và Medical Baseline Allowance vẫn giống như với SJCE. Nếu quý vị được ghi danh vào bất cứ số nào trong những chương trình này với PG&E, thì những chương trình này sẽ tiếp tục áp dụng cho quý vị với tư cách là khách hàng của SJCE.

TÍNH HÓA ĐƠN

Quý vị sẽ nhận hóa đơn hàng tháng từ PG&E bao gồm tất cả chi phí liên quan đến điện, gồm chi phí phát điện của SJCE. PG&E sẽ chuyển tiền trả phát điện SJCE cho SJCE. PG&E sẽ tiếp tục tính phí truyền điện, phân phối, các chương trình hàng hóa công cộng và chi phí khác không phải phát điện theo cùng mức giá như họ tính cho khách hàng không được dịch vụ của SJCE.

KHÔNG THAM GIA

Quý vị có thể yêu cầu không tham gia vào dịch vụ phát điện SJCE bằng cách gọi số 833-432-2454. Xin chuẩn bị sẵn thông tin trương mục PG&E trong tay để thực hiện yêu cầu. Nếu quý vị được ghi danh vào chương trình GreenSource của SJCE thì sẽ được miễn lệ phí không tham gia trước khi bắt đầu dịch vụ SJCE hoặc trong vòng 180 ngày sau khi bắt đầu dịch vụ SJCE. Sau thời hạn này, chúng tôi sẽ tính phí hành chánh một lần ($5 cho tư gia và $25 cho thương mại). Xin nhớ rằng nếu không tham gia và trở lại PG&E, thì quý vị sẽ không có lựa chọn trở lại SJCE trong một năm tròn và sẽ phải theo các điều khoản và điều kiện dịch vụ của PG&E. Ngoài ra, PG&E đòi hỏi khách hàng của SJCE sử dụng một trong những lựa chọn sau đây để trở lại dịch vụ phát điện của PG&E: Lựa Chọn 1) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E vào cuối chu kỳ tính tiền hiện tại trên hóa đơn theo mức giá chuyển tiếp của PG&E trong thời hạn sáu tháng và mức giá tiêu chuẩn sau đó; hoặc Lựa Chọn 2) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E, sau khi thông báo sáu tháng, theo mức giá tiêu chuẩn của PG&E. Vào www.pge.com/cca để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của PG&E. Trương mục sẽ được chuyển đi vào ngày ghi trên đồng hồ điện và không được chuyển đi trong giữa chu kỳ tính tiền trên hóa đơn. Yêu cầu không tham gia nhận ít nhất 5 ngày trước ngày ghi trên đồng hồ của khách hàng sẽ được giải quyết cho ngày ghi trên đồng hồ này; mọi yêu cầu rút ra khác sẽ được giải quyết vào ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp. Khách hàng không tham gia hoặc ngưng dùng dịch vụ theo cách khác từ SJCE sẽ bị tính tiền điện SJCE đã sử dụng trước khi chấm dứt dịch vụ điện SJCE. Không có chi phí bắt đầu lại dịch vụ SJCE cho khách hàng muốn trở lại dịch SJCE sau khi chờ tròn năm sau khi không tham gia.

KHÔNG TRẢ TIỀN

San José Clean Energy có thể chuyển trương mục của quý vị cho PG&E sau 14 ngày nhận thông báo bằng văn bản nếu quý vị không trả tiền điện.

CHÁNH SÁCH RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

Xin đọc Chánh Sách Kín Đáo cho Khách Hàng của San José Clean Energy hoặc gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454.

San Jose Clean Energy | © 2024 City of San José. All Rights Reserved.