ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

SJ Cares là một chương trình chiết khấu mức phí phát điện do San José Clean Energy (SJCE) cung cấp. Khoản chiết khấu cho các mức phí phát điện của SJ Cares tăng từ 5% đến 10% trong năm 2023. Các khách hàng của SJ Cares thanh toán mức phí phát điện thấp nhất ở San José.

Tính đủ điều kiện để tham gia SJ Cares dựa trên việc quý vị ghi danh vào chương trình Giá Điện Thay Thế ở California (California Alternate Rates for Energy, CARE) của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng California và chương trình Hỗ Trợ Giá Điện Cho Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, FERA).  Cả CARE và FERA đều là các chương trình hỗ trợ tài chính nhằm giúp giảm hóa đơn tiền điện của khách hàng. Các khách hàng đủ điều kiện có thể ghi danh vào CARE hoặc FERA bằng cách liên hệ trực tiếp với Pacific Gas and Electric Company (PG&E).

Nếu quý vị hiện được ghi danh vào CARE hoặc FERA thì quý vị không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để ghi danh vào SJ Cares. Các khách hàng được tự động ghi danh vào SJ Cares. Quý vị có thể xác nhận việc ghi danh của mình vào SJ Cares bằng cách xem trang SJCE trên hóa đơn PG&E gần đây nhất của quý vị hoặc gọi 833-432-2454.

Việc ghi danh của quý vị vào SJ Cares phụ thuộc vào việc ghi danh của quý vị vào CARE và FERA với PG&E. Nếu tình trạng CARE hoặc FERA của quý vị hết hạn thì quý vị sẽ nhận được thông báo từ PG&E để ghi danh lại vào CARE hoặc FERA. SJCE sẽ cho khách hàng của SJ Cares thời gian gia hạn 12 tuần để ghi danh lại vào CARE hoặc FERA với PG&E. SJCE sẽ gửi quý vị một thông báo cùng với thông tin này và các bước để ghi danh lại vào CARE hoặc FERA với PG&E. Nếu quý vị không ghi danh lại được vào CARE hoặc FERA với PG&E vào cuối thời gian gia hạn 12 tuần thì quý vị sẽ tự động bị loại khỏi chương trình SJ Cares để thanh toán mức phí phát điện tiêu chuẩn cho GreenSource. Điều này có nghĩa là mức phí phát điện của quý vị sẽ tăng.

Xin liên hệ với PG&E theo số 1-800-743-5000 để biết thêm thông tin về CARE và FERA.

GHI DANH

Quý vị không cần thực hiện hành động nào để ghi danh vào SJ Cares nếu quý vị hiện đang được ghi danh vào CARE hoặc FERA. Vào thời điểm SJ Cares được thành lập, tất cả các khách hàng CARE và FERA hiện tại đều được SJCE tự động ghi danh vào SJ Cares. Khi khách hàng mới ghi danh vào CARE hoặc FERA, SJCE sẽ tiếp tục tự động ghi danh những khách hàng này vào SJ Cares mà khách hàng không cần thực hiện hành động nào. Việc ghi danh vào CARE hoặc FERA của một khách hàng có thể mất tối đa hai chu kỳ lập hóa đơn để được thiết lập, tùy thuộc vào khoảng thời gian kể từ ngày trạng thái CARE hoặc FERA của khách hàng được PG&E thông báo cho SJCE đến ngày đọc đồng hồ đo.

LẬP HÓA ĐƠN

Các khách hàng đã ghi danh vào SJ Cares sẽ không thấy SJ Cares dưới dạng một mục hàng trong hóa đơn của họ. Thay vào đó, sẽ có văn bản về SJ Cares ở giữa trang SJCE trên hóa đơn của họ.

CÁC MỨC PHÍ

Các mức phí phát điện của SJCE được quản lý nhằm cung cấp điện sạch ở các mức phí cạnh tranh. Mọi thay đổi về mức phí sẽ được thông qua tại các cuộc họp công khai được thông báo đúng lúc của Hội Đồng Thành Phố San José. PG&E tính phí các khách hàng của SJCE, bao gồm cả những khách hàng đã ghi danh vào SJ Cares, một khoản phí Điều Chỉnh Sự Chênh Lệch Phí Điện Năng hàng tháng, và PG&E đóng vai trò là đại lý thu phí đối với Phụ Phí của Phí Nhượng Quyền Thương Mại, phí này thanh toán cho quyền sử dụng đường phố công cộng của PG&E để cung cấp dịch vụ điện cho nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị. Vui lòng liên hệ với PG&E để biết thêm thông tin về các khoản phí này. SJCE đã giải thích các khoản phí bổ sung này khi tính toán các mức phí. Xem các mức phí của SJCE trực tuyến tại SanJoseCleanEnergy.org hoặc gọi 833-432-2454 để biết thêm thông tin. Các mức phí và các so sánh chi phí này có thể thay đổi theo thời gian.

CHỌN KHÔNG THAM GIA

Quý vị có thể yêu cầu không tham gia dịch vụ phát điện của SJCE bằng cách gọi 833-432-2454 hoặc truy cập www.sanjosecleanenergy.org/opt-out. Vui lòng chuẩn bị sẵn thông tin tài khoản PG&E của quý vị để xử lý yêu cầu của quý vị. Việc chọn không tham gia sẽ không mất phí. Xin thông báo rằng nếu quý vị chọn không tham gia và quay lại PG&E, quý vị sẽ không có tùy chọn quay lại SJCE trong cả năm kể từ ngày quý vị chọn không tham gia và quý vị sẽ phải tuân theo các điều khoản và điều kiện về dịch vụ của PG&E khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của PG&E.

PG&E yêu cầu các khách hàng của SJCE sử dụng một trong các tùy chọn sau để quay lại dịch vụ phát điện của PG&E:

  • Tùy chọn 1: Quay lại dịch vụ phát điện của PG&E vào cuối chu kỳ lập hóa đơn hiện tại của quý vị. Tùy chọn này bao gồm việc bị tính mức phí chuyển đổi của PG&E trong khoảng thời gian sáu tháng sau khi quý vị chọn không tham gia dịch vụ SJCE và áp dụng mức phí tiêu chuẩn sau đó; hoặc
  • Tùy chọn 2: Quay lại dịch vụ phát điện của PG&E, sau sáu tháng thông báo về ngày quý vị chọn không tham gia, theo mức phí tiêu chuẩn của PG&E.

Để biết thêm về các điều khoản và điều kiện của PG&E, xin truy cập www.pge.com/cca.

Khi quý vị chọn chuyển dịch vụ điện của mình sang PG&E, tài khoản của quý vị sẽ được chuyển vào ngày đọc đồng hồ đo điện, tức là Ngày Đọc Đồng Hồ Đo của quý vị. Tài khoản của quý vị không thể được chuyển vào giữa chu kỳ lập hóa đơn. Yêu cầu chọn không tham gia được nhận ít nhất năm ngày trước Ngày Đọc Đồng Hồ Đo của khách hàng sẽ được xử lý cho Ngày Đọc Đồng Hồ Đo đó.” Tất cả các yêu cầu chọn không tham gia khác sẽ được xử lý vào Ngày Đọc Đồng Hồ Đo tiếp theo. Những khách hàng chọn không tham gia hoặc mặt khác, ngừng nhận dịch vụ từ SJCE sẽ bị tính phí cho tất cả lượng điện của SJCE được sử dụng trước khi kết thúc dịch vụ điện của SJCE. Việc khởi động lại dịch vụ SJCE không mất phí đối với những khách hàng muốn quay lại dịch vụ SJCE sau khi chờ cả năm sau khi chọn không tham gia dịch vụ SJCE.

THANH TOÁN KHÔNG THÀNH CÔNG

Việc quý vị thanh toán hóa đơn của mình không thành công có thể dẫn đến việc SJCE chuyển tài khoản của quý vị sang PG&E sau 14 ngày theo lịch thông báo bằng văn bản.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

Vui lòng đọc Chính Sách Bảo Mật cho Khách Hàng của SJCE hoặc gọi cho chúng tôi theo số 833-432-2454.

San Jose Clean Energy | © 2023 City of San José. All Rights Reserved.