TÍNH KHẢ DỤNG

San José Clean Energy (SJCE) đã thành lập chương trình SJ Cares vào Tháng Năm, 2021 để cho phép khách hàng ghi danh vào các chương trình hỗ trợ tài chính CARE (California Alternate Rates for Energy, Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California) và FERA (Family Electric Rate Assistance, Trợ Giá Điện Gia Đình) nhận được hàm lượng năng lượng tái tạo cao hơn của GreenSource (55%) với mức giá của GreenValue (tương đương với mức giá tiêu chuẩn của PG&E).

Điều kiện hội đủ để tham gia SJ Cares là dựa trên việc ghi danh vào các chương trình hỗ trợ tài chính CARE hoặc FERA. Nếu khách hàng không còn ghi danh vào CARE hoặc FERA, họ sẽ nhận được thời gian ân hạn 12 tuần để ghi danh lại thông qua PG&E. Sau khi thời gian ân hạn kết thúc và nếu khách hàng chưa ghi danh lại vào CARE hoặc FERA, họ sẽ tự động được chuyển sang mức phí phát điện GreenSource tiêu chuẩn.

GHI DANH

Khách hàng không cần thực hiện bất kỳ hành động nào để ghi danh vào SJ Cares. Tại thời điểm chương trình được thành lập, tất cả các khách hàng hiện tại của CARE và FERA đã được SJCE tự động ghi danh tham gia chương trình SJ Cares. Khi khách hàng mới đăng ký tham gia CARE hoặc FERA, SJCE sẽ tiếp tục tự động ghi danh những khách hàng này vào SJ Cares mà khách hàng không cần thực hiện hành động nào. Việc thể hiện khách hàng ghi danh SJ Cares sẽ mất 1-2 chu kỳ thanh toán, tùy thuộc và trạng thái ghi danh CARE hoặc FERA của khách hàng được PG&E thông báo cho SJCE đã gần đến ngày đọc đồng hồ như thế nào.

LẬP HÓA ĐƠN

Khách hàng ghi danh SJ Cares sẽ không thấy SJ Cares dưới dạng một dịch vụ trên hóa đơn của họ. Thay vào đó, sẽ có nội dung về SJ Cares ở giữa trang SJCE của hóa đơn của họ. Việc ghi danh vào GreenValue sẽ không giúp khách hàng của CARE hoặc FERA tiết kiệm thêm bất kỳ khoản tiền nào. Thông qua các chương trình SJ Cares, CARE hoặc FERA, khách hàng sẽ tự động nhận được hàm lượng năng lượng tái tạo cao hơn của GreenSource với mức giá thấp nhất.

GIÁ BIỂU

Giá phát điện của SJCE được quản lý với mục đích cung cấp năng lượng điện sạch với mức giá cạnh tranh. Bất kỳ thay đổi nào đối với giá đều sẽ được thông qua tại các cuộc họp công chúng được thông báo đầy đủ của Hội đồng Thành phố San José. PG&E tính phí hàng tháng cho khách hàng của SJCE theo số tiền Điều chỉnh Chênh lệch Chi phí Tiền điện (PCIA) và hoạt động như một đại lý thu Phụ Phí Nhượng quyền thương mại, các khoản tiền này thanh toán cho quyền sử dụng các đường phố công cộng của PG&E để vận hành dịch vụ điện đến nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị. Vui lòng liên hệ với PG&E để biết thêm thông tin về các khoản phí này. SJCE đã tính các khoản phí bổ sung này trong việc tính toán giá biểu. Xem giá biểu của SJCE trực tuyến tại SanJoseCleanEnergy.org hoặc gọi 833-432-2454 để biết thêm thông tin. Sự so sánh giá biểu và chi phí này có thể thay đổi theo thời gian.

KHÔNG THANH TOÁN

SJCE có thể chuyển tài khoản của quý vị cho PG&E sau 14 ngày kể từ khi có thông báo bằng văn bản nếu quý vị không thanh toán hóa đơn của mình.

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA KHÁCH HÀNG

Vui lòng đọc Chính sách về Quyền Riêng tư của Khách hàng của SJCE hoặc gọi cho chúng tôi theo số 833 432 2454.

San Jose Clean Energy | © 2022 City of San José. All Rights Reserved.
Sign up for our monthly newsletter

 Keep up-to-date with the latest San José Clean Energy news and learn about new resources, programs, and rebates.

NEW! Want to receive monthly texts from San José Clean Energy with program updates and energy saving tips? Text CLEAN to (833) 415-2329 to sign up today.