GIẢI THÍCH HÓA ĐƠN CỦA SAN JOSE CLEAN ENERGY

San José Clean Energy (SJCE) và PG&E hết lòng cùng nhau hợp tác để đơn giản hóa dịch vụ và tính tiền điện càng nhiều càng tốt. Là khách hàng của SJCE, quý vị sẽ được một hóa đơn cho dịch vụ điện, do PG&E gởi. Xem dưới đây những yếu tố chính của hóa đơn và chi phí liệt kê.

Bảng tính này sẽ giúp so sánh số tiền quý vị sẽ trả mỗi tháng cho dịch vụ phát điện PG&E với số tiền quý vị đang trả cho dịch vụ phát điện SJCE.

Asian Dance