VẪN DÙNG HOÀN TOÀN DỊCH VỤ CỦA PG&E

Nếu được Thông Báo về dịch vụ SJCE GreenSource cho tư gia hay doanh nghiệp của mình thì quý vị có thể không tham gia thay vì tiếp tục dùng dịch vụ điện hoàn toàn từ PG&E. Việc từ chối tham gia đồng nghĩa là quý vị sẽ không được tham gia vào chương trình năng lượng do Thành phố San José kiểm soát tại địa phương, đồng thời, cũng không được hưởng lợi từ việc sử dụng năng lượng sạch.

Không có lệ phí chuyển đổi sang PG&E. Trong trường hợp sau này quý vị thấy điện sạch với biểu giá cạnh tranh của SJCE phù hợp với mình, chúng tôi luôn sẵn sàng đón chào quý vị trở lại!

Nếu quý vị muốn không tham gia thì chúng tôi khuyến cáo quý vị nên đọc Điều Khoản và Điều Kiện trước.

Điền vào mẫu đơn dưới đây để không tham gia vào dịch vụ SJCE và vẫn dùng dịch vụ của PG&E.

SJCE at Night