Nhận Dịch Vụ Phát Điện từ PG&E

Nếu quý vị đã nhận được Thông Báo về dịch vụ phát điện GreenSource của SJCE cho gia đình hoặc doanh nghiệp của mình, thay vào đó, quý vị có thể chọn tiếp tục nhận dịch vụ về điện hoàn toàn từ PG&E. Quý vị sẽ tiếp tục bị tính phí đối với dịch vụ phát điện và cung cấp điện; cả hai dịch vụ này sẽ do PG&E cung cấp.

Chọn không tham gia có nghĩa là quý vị sẽ không tham gia chương trình năng lượng do địa phương quản lý của Thành Phố San José. Khách hàng sẽ không tiết kiệm tiền bằng cách chọn không tham gia; Dịch vụ GreenSource của SJCE có chi phí thấp hơn PG&E và cung cấp các lợi ích bổ sung của các chương trình cộng đồng, sự kiểm soát tại địa phương, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Việc chọn tham gia không mất phí. Và nếu sau này quý vị quyết định rằng điện sạch hơn của SJCE cùng với mức giá cạnh tranh thực sự là một lựa chọn tốt cho quý vị, chúng tôi sẽ vui mừng chào đón quý vị quay lại!