Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE

Nguồn điện của quý vị sẽ có thể tái tạo nhiều hơn, còn biểu giá phát điện gồm cả phí bổ sung sẽ rất cạnh tranh so với biểu giá của PG&E. Quý vị sẽ có ba chi phí khác nhau trên hóa đơn—quý vị có thể so sánh trong bảng giá dưới đây.

Chúng tôi đang bổ sung thêm các nguồn tài nguyên có thể tái tạo và giải pháp lưu trữ mới vào lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cập nhật tin tức mới nhất của SJCE bằng cách đăng ký nhận bản tin thương mại của chúng tôi.

Airport Terminal

Chuyển đổi sang biểu giá Time-Of-Use

Là một phần trong sáng kiến trên toàn tiểu bang, tất cả khách hàng thương mại đều được chuyển sang cấu trúc Time-Of-Use cao điểm buổi tối mới để đảm bảo độ tin cậy lưới điện cao hơn, chống biến đổi khí hậu và hỗ trợ một tương lai năng lượng sạch.

Truy cập www.pge.com/tou để tìm hiểu thêm thông tin.