Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE

Tỷ lệ phát điện của SJCE, bao gồm phí bổ sung, cạnh tranh với tỷ lệ của PG&E. Quý vị sẽ có ba chi phí khác nhau trên hóa đơn—quý vị có thể so sánh trong bảng giá dưới đây.

Chúng tôi đang bổ sung thêm các nguồn tài nguyên có thể tái tạo và giải pháp lưu trữ mới vào lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Cập nhật tin tức mới nhất của SJCE bằng cách đăng ký nhận bản tin thương mại của chúng tôi.

Airport Terminal