Với SJCE, Quý vị Được Sử dụng Năng lượng Sạch với Các Mức giá Cạnh tranh

Quý vị có quyền lựa chọn khi nói đến nguồn điện của mình và số tiền quý vị phải trả.

Là khách hàng của SJCE, còn biểu giá phát điện gồm cả phí bổ sung sẽ rất cạnh tranh so với biểu giá của PG&E. Quý vị có thể so sánh ba sản phẩm của chúng tôi trong biểu đồ dưới đây và quyết định xem dịch vụ nào phù hợp nhất với gia đình quý vị.

People & Water Fountain