Quý Vị Có Thể Được Năng Lượng Sạch và Mức Giá Cạnh Tranh với SJCE.

Nguồn điện của quý vị sẽ có thể tái tạo nhiều hơn, và biểu giá phát điện gồm cả phí bổ sung sẽ rất cạnh tranh so với biểu giá của PG&E. Quý vị sẽ thấy ba khoản phí khác nhau trên hóa đơn của mình — quý vị có thể so sánh chúng trong biểu đồ bên dưới.

Quý vị cũng có thể nâng cấp lên TotalGreen để sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Chi phí cho một gia đình bình thường sẽ cao hơn khoảng $4 mỗi tháng so với chi phí của dịch vụ GreenSource mặc định của chúng tôi.

People & Water Fountain