Hưởng lợi từ Năng Lượng Sạch và Do Địa Phương Quản Lý

Quý vị đã chọn không tham gia nhưng lại đổi ý? Chào mừng trở lại! Chúng tôi rất vui khi quý vị tham gia cùng chúng tôi trong việc tạo ra một tương lai bền vững hơn cho San José.

Không tính phí khi quay lại SJCE và quý vị có thể quay lại bất cứ lúc nào. Quý vị có hai lựa chọn dịch vụ: đăng ký GreenSource, dịch vụ tiêu chuẩn của chúng tôi có 60% năng lượng tái tạo và chi phí thấp hơn PG&E hoặc nâng cấp lên TotalGreen để có 100% năng lượng tái tạo.

Nếu quý vị chọn không tham gia trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ với SJCE hoặc trong vòng 60 ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ, quý vị có thể quay lại bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị chọn không tham gia sau 60 ngày cung cấp dịch vụ đầu tiên với SJCE, quý vị buộc phải tiếp tục tham gia PG&E trong một năm trước khi quay lại SJCE. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (833) 432-2454 nếu quý vị không chắc chắn về thời điểm mình chọn không tham gia hoặc gặp sự cố khi sử dụng mẫu.