Mức Giá Năng Lượng Thấp Nhất ở San José

SJCE thiết lập mức giá điện của mình có xem xét đến quý vị. Do đó chúng tôi tạo ra SJ Cares để cải thiện khả năng chi trả cho khách hàng thu nhập thấp. Khách hàng của CARE và FERA tự động nhận thêm 10% giảm giá cho các khoản phí của SJCE.