Mức Giá Năng Lượng Thấp Nhất ở San José

Chúng tôi đã thành lập SJ Cares vào tháng 5 năm 2021 để mang lại các lợi ích của năng lượng tái tạo cho nhiều khách hàng hơn. Thông qua SJ Cares, những khách hàng đã đăng ký tham gia các chương trình hỗ trợ của tiểu bang CARE (Giá Điện Thay Thế ở California) hoặc FERA (Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình) sẽ tự động thanh toán mức giá thấp nhất của SJCE để nhận thêm năng lượng tái tạo.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, khách hàng của SJ Cares sẽ được giảm thêm 5% cho phần phát điện trong hóa đơn năng lượng của họ.