Điều rất quan trọng là quý vị được chuẩn bị

Nhiều khu vực của San José bị ảnh hưởng bởi việc cắt điện theo kế hoạch trong vòng hai, nhiều ngày của PG&E trong tháng 10 năm 2019. Trong mùa cháy rừng năm 2021, PG&E đã nếu rõ rằng có thể cắt điện một lần nữa đối với các đường dây phân phối và truyền tải của họ để ngăn chặn thiết bị của họ gây cháy rừng.

Vì một số đường dây phân phối và truyền tải điện cho San José nằm tại các khu vực dễ xảy ra cháy rừng ngoài giới hạn thành phố, việc cắt điện của PG&E có thể ảnh hưởng đến tất cả mọi người tại San José. Cúp điện có thể kéo dài trong nhiều ngày.

Thành phố San José và San José Clean Energy khuyến khích cư dân và doanh nghiệp nhận thức khả năng cắt điện của PG&E và tuân theo các bước của PG&E để chuẩn bị cho việc cắt điện trong nhiều ngày.

power lines600