• Tiếp sức San José hướng tới một Tương Lai Năng Lượng Sạch

Cleaner Energy

NĂNG LƯỢNG SẠCH HƠN

Chúng tôi mang đến cho khách hàng các lựa chọn năng lượng tái tạo với giá cả cạnh tranh. Sức khỏe của quý vị và môi trường sẽ lành mạnh hơn khi quý vị chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Reliable Service

DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

SJCE hợp tác với PG&E—chúng tôi sẽ mua điện cho quý vị và PG&E cung cấp điện trên đường dây hiện tại. PG&E sẽ tiếp tục bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền, giống như họ thường làm.

Comm Benefits

LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Là một cơ quan chính phủ, chúng tôi hoàn toàn không vì lợi nhuận — doanh thu sẽ được dùng để tài trợ cho biểu giá cạnh tranh cùng các chương trình địa phương như khuyến khích lắp đặt hệ thống sạc xe điện và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Làm thế nào nó hoạt động


How it works illustration

NGUỒN
SJCE

Tìm nguồn cung cấp và tạo năng lượng sạch hơn

LƯỚI ĐIỆN
CALIFORNIA

Đưa năng lượng sạch vào nguồn cấp điện của tiểu bang

CUNG CẤP
PG&E

Cung cấp năng lượng, bảo dưỡng đường dây, phục vụ khách hàng

KHÁCH HÀNG
QUÝ VỊ

Dùng năng lượng sạch hơn, bảo tồn môi trường

XEM CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĐIỆN SẠCH HƠN


NHẬN 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ghi danh với TotalGreen, dịch vụ tái tạo năng lượng 100% của chúng tôi, có nghĩa là nguồn điện lực của bạn sẽ được tạo ra từ các trang trại sử dụng năng lượng mặt trời và gió không có carbon.

San Jose Clean Energy | © 2021 City of San José. All Rights Reserved.
Sign up for our monthly newsletter

 Keep up-to-date with the latest San José Clean Energy news and learn about new resources, programs, and rebates.

open

Time-of-Use Rate Transition

As part of a statewide initiative, San José Clean Energy customers are being transitioned to a Time-of-Use (TOU) rate plan to ensure greater grid reliability, fight climate change, and support a clean energy future.

 

Commercial customers have been transitioned to the new evening peak TOU rate structure (as of March 1). Visit www.pge.com/tou. Residential customers will be transitioned in June 2021. Residents can change back to their old rate plan or choose a different TOU rate plan at any time. Visit www.pge.com/touchoice.

 

Visit our Time-of-Use page for more information.

Para obtener información en español, visite: www.SanJoseCleanEnergy.org/es/TOU

Để biết thông tin bằng tiếng Việt, hãy truy cập: www.SanJoseCleanEnergy.org/vi/TOU