• MỨC GIÁ THẤP HƠN PG&E 1%

    SJCE - Mariachi Dancing
  • LỰA CHỌN NĂNG LƯỢNG SẠCH HƠN

    SJCE Carousel - Outdoor Bar
  • NƠI CUNG CẤP ĐIỆN DO CỘNG ĐỒNG SỞ HỮU

    SJCE - People at a Table
Cleaner Energy

NĂNG LƯỢNG SẠCH HƠN

Quý vị sẽ sử dụng năng lượng không cacbon nhiều hơn từ gió, nước và mặt trời – với giá thấp hơn PG&E 1%.

Reliable Service

DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

SJCE hợp tác với PG&E—chúng tôi sẽ mua điện cho quý vị và PG&E cung cấp điện trên đường dây hiện tại. PG&E sẽ tiếp tục bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền, giống như họ thường làm.

Comm Benefits

LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận—doanh thu sẽ tài trợ cho giá thấp và các chương trình địa phương, bao gồm các dự án năng lượng sạch tạo ra việc làm, tiết kiệm tiền, và thúc đẩy kinh tế.

Làm thế nào nó hoạt động


How it works illustration

NGUỒN
SJCE

Tìm nguồn cung cấp và tạo năng lượng sạch hơn

LƯỚI ĐIỆN
CALIFORNIA

Đưa năng lượng sạch vào nguồn cấp điện của tiểu bang

CUNG CẤP
PG&E

Cung cấp năng lượng, bảo dưỡng đường dây, phục vụ khách hàng

KHÁCH HÀNG
QUÝ VỊ

Dùng năng lượng sạch hơn, bảo tồn môi trường

XEM CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĐIỆN SẠCH HƠN


NHẬN 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ghi danh với TotalGreen, dịch vụ tái tạo năng lượng 100% của chúng tôi, có nghĩa là nguồn điện lực của bạn sẽ được tạo ra từ các trang trại sử dụng năng lượng mặt trời và gió không có carbon.

San Jose Clean Energy | © 2021 City of San José. All Rights Reserved.
Sign up for our monthly newsletter

 Keep up-to-date with the latest San José Clean Energy news and learn about new resources, programs, and rebates.