Cleaner Energy

NĂNG LƯỢNG SẠCH HƠN

Chúng tôi mang đến cho khách hàng các lựa chọn năng lượng tái tạo với giá cả cạnh tranh. Sức khỏe của quý vị và môi trường sẽ lành mạnh hơn khi quý vị chuyển sang sử dụng nguồn năng lượng sạch.

Reliable Service

DỊCH VỤ ĐÁNG TIN CẬY

SJCE hợp tác với PG&E—chúng tôi sẽ mua điện cho quý vị và PG&E cung cấp điện trên đường dây hiện tại. PG&E sẽ tiếp tục bảo dưỡng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tính tiền, giống như họ thường làm.

Comm Benefits

LỢI ÍCH CỘNG ĐỒNG

Là một cơ quan chính phủ, chúng tôi hoàn toàn không vì lợi nhuận — doanh thu sẽ được dùng để tài trợ cho biểu giá cạnh tranh cùng các chương trình địa phương như khuyến khích lắp đặt hệ thống sạc xe điện và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Làm thế nào nó hoạt động


How it works illustration

NGUỒN
SJCE

Tìm nguồn cung cấp và tạo năng lượng sạch hơn

LƯỚI ĐIỆN
CALIFORNIA

Đưa năng lượng sạch vào nguồn cấp điện của tiểu bang

CUNG CẤP
PG&E

Cung cấp năng lượng, bảo dưỡng đường dây, phục vụ khách hàng

KHÁCH HÀNG
QUÝ VỊ

Dùng năng lượng sạch hơn, bảo tồn môi trường

XEM CÁCH ĐỂ ĐƯỢC ĐIỆN SẠCH HƠN


NHẬN 100% NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Ghi danh với TotalGreen, dịch vụ tái tạo năng lượng 100% của chúng tôi, có nghĩa là nguồn điện lực của bạn sẽ được tạo ra từ các trang trại sử dụng năng lượng mặt trời và gió không có carbon.

San Jose Clean Energy | © 2021 City of San José. All Rights Reserved.
Sign up for our monthly newsletter

 Keep up-to-date with the latest San José Clean Energy news and learn about new resources, programs, and rebates.

NEW! Want to receive monthly texts from San José Clean Energy with program updates and energy saving tips? Text CLEAN to (833) 415-2329 to sign up today.

open

Are you behind on electricity bills?

The California Public Utilities Commission recently voted to extend COVID-19 customer protections through September 30, 2021. This means you are still protected from having your power turned off due to nonpayment. However, if you have an overdue balance on your electricity bill it is still important to develop a plan and take action as soon as possible to avoid disconnection once protections expire. To help, SJCE has outlined a list of assistance programs that you may be eligible for.

 

Visite SanJoseCleanEnergy.org/Programas-de-Descuentos o llame al 833-432-2454 para obtener más información.

 

Hãy truy cập SanJoseCleanEnergy.org/cac-chuong-trinh-giam-gia-dien hoặc gọi số 833-432-2454 để biết thêm thông tin.

 

請登入 SanJoseCleanEnergy.org/折扣计划 或拨打 833-432-2454 以了解更多信息。