Total Green được chứng nhận Green-e Energy và đáp ứng tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và khách hàng do Trung Tâm Giải Pháp Tài Nguyên phi lợi nhuận đề ra. Tìm hiểu thêm tại www.green-e.org (Hãng: San José Clean Energy [SJCE]).

Green-e-Energy-Certified

Tìm hiểu thêm tại www.green-e.org
Hãng: San José Clean Energy (SJCE)

Thông tin thêmn

Dịch Vụ Khách Hàng San José Clean Energy:

Thời Hạn Hợp Đồng

Thỏa thuận mua sản phẩm này là hàng tháng và có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào.

Giá Cả của TotalGreen

TotalGreen sẽ tính phụ phí về những sử dụng sau đây theo mỗi loại mức giá:

  • Sử Dụng Đủ Loại – Tất cả loại Tư Gia, Thương Mại Nhỏ (A1, A6, và A15), Công Nghiệp (E20) và Khác (chẳng hạn như SL-1, TC-1) $0.01 mỗi kWh cho tất cả kWh sử dụng trong thời kỳ tính hóa đơn
  • Sử Dụng Đủ Loại – Thương Mại Vừa (A10) và Thương Mại Lớn (E19) $0.005 mỗi kWh cho tất cả kWh sử dụng trong thời kỳ tính hóa đơn

Phụ phí TotalGreen sẽ nằm trên một hàng trong phần Phát Điện San José Clean Energy của hóa đơn khách hàng

Mức Giá Dài Hạn

Giá của TotalGreen cố định trong một chu kỳ tính tiền. Tuy nhiên, mức giá TotalGreen có thể thay đổi theo thời gian. Nếu cần tăng phụ phí cho TotalGreen thì sẽ được thông qua tại buổi họp công cộng được thông báo đúng lúc của Hội Đồng Thành Phố San José. Mức giá phát điện của San José Clean Energy (SJCE) được quản lý theo cách cung cấp điện sạch hơn với mức giá cạnh tranh..

Các Lựa Chọn Ghi Danh

Sau ghi ghi danh, TotalGreen sẽ là 100% điện tiêu thụ hàng tháng của khách hàng.

Những Chi Phí Khác

Khách hàng của San José Clean Energy sẽ chịu trách nhiệm trả tiền thuế và chi phí địa phương, tiểu bang và liên bang cho lượng điện sử dụng, bao gồm thuế người dùng tiện ích. Tất cả các khách hàng cũng chịu trách nhiệm trả phụ phí Lệ Phí Hàng Hóa PG&E và Điều Chỉnh Chênh Lệch Phí Điện. Khách hàng muốn không tham gia dịch vụ phát điện của San José Clean Energy (cả TotalGreen VÀ GreenSource mặc định) sẽ bị tính $5 cho trương mục tư gia và $25 cho trương mục thương mại. San José Clean Energy có thể chuyển trương mục của quý vị cho PG&E sau 14 ngày nhận thông báo bằng văn bản nếu quý vị không trả tiền điện. Nếu dịch vụ của quý vị được chuyển đi thì quý vị phải trả lệ phí không tham gia như trình bày trên đây.

Tính Hóa Đơn

Quý vị sẽ nhận hóa đơn hàng tháng từ PG&E bao gồm tất cả chi phí liên quan đến điện, gồm chi phí phát điện của SJCE và một hạng mục cho phụ phí TotalGreen. PG&E sẽ chuyển tiền trả phát điện SJCE cho SJCE. PG&E sẽ tiếp tục tính phí truyền điện, phân phối, các chương trình hàng hóa công cộng và chi phí khác không phải phát điện theo cùng mức giá như họ tính cho khách hàng không được dịch vụ của SJCE.

Hủy Bỏ

Khách hàng ghi danh vào TotalGreen có thể không tham gia vào sản phẩm mặc định của San José Clean Energy miễn phí, hay không bị phạt vào bất cứ lúc nào (GreenSource), có hiệu lực ba tháng kể từ ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp.

Chấm Dứt Sớm

Muốn chấm dứt dịch vụ TotalGreen, gọi số (833) 432- 2454. Sẽ không bị tính phí hay bị phạt do kết thúc dịch vụ TotalGreen. Khách hàng nào chấm dứt sẽ được trở lại trộn lẫn sản phẩm mặc định (GreenSource) của San José Clean Energy miễn phí, có hiệu lực ba tháng kể từ ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp. Khách hàng hoàn toàn không tham gia vào dịch vụ phát điện của San José Clean Energy (TotalGreen VÀ GreenSource mặc định) sẽ bị tính $5 cho trương mục tư gia và $25 cho trương mục thương mại. Ngoài ra, PG&E đòi hỏi khách hàng của SJCE sử dụng một trong những lựa chọn sau đây để trở lại dịch vụ phát điện của PG&E: Lựa Chọn 1) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E vào cuối chu kỳ tính tiền hiện tại trên hóa đơn theo mức giá chuyển tiếp của PG&E trong thời hạn sáu tháng và mức giá tiêu chuẩn sau đó; hoặc Lựa Chọn 2) Trở lại dịch vụ phát điện của PG&E, sau khi thông báo sáu tháng, theo mức giá tiêu chuẩn của PG&E. Vào www.pge.com/cca  để biết thêm thông tin về các điều khoản và điều kiện của PG&E. Trương mục sẽ được chuyển đi vào ngày ghi trên đồng hồ điện và không được chuyển đi trong giữa chu kỳ tính tiền trên hóa đơn. Yêu cầu không tham gia nhận ít nhất 5 ngày trước ngày ghi trên đồng hồ của khách hàng sẽ được giải quyết cho ngày ghi trên đồng hồ này; mọi yêu cầu rút ra khác sẽ được giải quyết vào ngày ghi trên đồng hồ kế tiếp. Khách hàng không tham gia hoặc ngưng dùng dịch vụ theo cách khác từ SJCE sẽ bị tính tiền điện SJCE đã sử dụng trước khi chấm dứt dịch vụ điện SJCE.

San Jose Clean Energy | © 2020 City of San José. All Rights Reserved.
Sign up for our monthly newsletter

 Keep up-to-date with the latest San José Clean Energy news and learn about new resources, programs, and rebates.