Thời điểm quý vị sử dụng điện năng cũng quan trọng như lượng điện quý vị sử dụng.

Hầu hết người dân California tham gia gói cước theo Khoảng Thời Biểu Sử Dụng (Time-of-Use, TOU) để hỗ trợ năng lượng sạch hơn và lưới điện đáng tin cậy hơn.

Nhiều khách hàng dân cư của SJCE đã được tự động chuyển đổi sang cước TOU vào tháng Sáu, 2021. Điều này có nghĩa là quý vị phải trả cước thấp hơn trước 4 giờ chiều và sau 9 giờ tối khi có nhiều năng lượng tái tạo trên lưới điện. Chú ý đến thời điểm chúng ta sử dụng năng lượng sẽ giảm hóa đơn và tạo ra nguồn không khí sạch hơn và cộng đồng lành mạnh hơn.

Phụ đề tiếng Việt