SJCE là Nơi Cung Cấp Điện Mới của Chúng Ta

San José Clean Energy, hay SJCE, là nơi cung cấp điện mới của Thành Phố San José—dẫn chúng ta đến tương lai xanh hơn. Chúng tôi là ban Năng Lượng Cộng Đồng của Thành Phố San José, hết lòng tạo dựng tương lai bền vững cho khách hàng và cộng đồng. SJCE là một phần trong chương trình Climate Smart San José, là chương trình hành động vì khí hậu của thành phố.

Hội Đồng Thành Phố San José đồng lòng bỏ phiếu để lập SJCE vào tháng Năm 2017 và chúng tôi đã bắt đầu phục vụ cư dân và doanh nghiệp vào tháng 2 Năm 2019.

About Us - People Dancing